top of page
Picture1.png

Figure 1 - Covid-19 toàn thế giới cho đến 3/11

Trong tình huống dịch bệnh đang lây lan, hơn bao giờ hết người Việt ở trong và ngoài nước cần thông tin chính xác, cập nhật và thực tiễn. Điều cần tuyệt đối tránh là tình trạng nhiễu thông tin dẫn đến sự hoảng loan hoặc thái độ bất cẩn.

Chúng tôi sẽ chọn lọc thông tin cần thiết, đã được phối kiểm và được tóm tắt để truyền tải. Các thông tin này hướng đến người Việt ở Hoa Kỳ, đồng bào ở Việt Nam và các đồng bào đang lánh nạn ở Thái Lan.

Trang web này có một số đường link hữu ích để giúp người xem chủ động tham khảo thêm về các biện pháp bảo vệ cho chính mình và gia đình mình, các chương trình phúc lợi của chính phủ, các diễn biến về dịch bệnh, các phương pháp trị liệu, và cách nào để mỗi chúng ta góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Song song, BPSOS đã thiết kế các trang Facebook để đăng tải các thông tin cập nhật hàng ngày.

 

 

To effectively cope with the spreading pandemic, more than ever Vietnamese in and outside of Vietnam need accurate, up-to-date and practical information. It is absolutely necessary to avoid misinformation that may cause panic or overindulgence.

We will post only useful information that has been verified and summarized. Our target audience are Vietnamese in the United States, in Vietnam and in Thailand.

This website contains links to sources of information for readers to dig deeper into ways to protect themselves and their families, available services and benefits, the status of the pandemic, treatment options, and how each of us may contribute to the global fight to contain the spread of the coronavirus.

At the same time, BPSOS has created Facebook pages where we post daily updates. See important links below.

LEARN AND KEEP TRACK OF COVID-19 UPDATES WITH THE FOLLOWING WEBSITES

UNITED STATES

VIETNAM

THAILAND

SEE IMPORTANT INFORMATION FOR VIETNAMESE BUSINESS OWNERS BELOW

Cho Vay Giúp Thảm Họa Kinh Tế

 

Nếu bạn bị thiệt hại kinh tế nghiêm trọng và là một trong những loại kinh doanh nằm trong khu vực thảm họa được tuyên bố sau đây, bạn có thể đủ điều kiện xin Khoản Vay Giúp

Thảm Họa Kinh Tế SBA (EIDL):

 • Doanh nghiệp nhỏ

 • Liên doanh nông nghiệp nhỏ

 • Hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận tư nhân

 

 

Số Tiền Cho Vay Và Sử Dụng

Thiệt hại kinh tế đáng kể có nghĩa là doanh nghiệp không thể đáp ứng các dịch vụ của mình, và không thể trả các chi phí hoạt động thông thường và cần thiết. EIDL cung cấp vốn lưu động cần thiết để giúp các doanh nghiệp nhỏ tồn tại hoạt động bình thường cho đến khi thảm họa qua đi.

 

SBA có thể cung cấp tới 2 triệu đô la để giúp vốn tài chính và chi phí hoạt động mà có thể đã được đáp ứng nếu thảm họa không xảy ra. Số tiền bạn có thể được vay sẽ dựa trên sự thiệt hại thực tế của bạn và nhu cầu tài chính của công ty bạn, bất kể doanh nghiệp của bạn có bị thiệt hại về tài sản hay không.

 

Điều Kiện Và Điều Khoản

Lãi suất cho EIDL sẽ không vượt quá 4% mỗi năm. Thời hạn của các khoản vay này sẽ không quá 30 năm. Thời hạn trả nợ sẽ được xác định bởi khả năng trả nợ của bạn.

Hỗ trợ EIDL chỉ dành cho các doanh nghiệp nhỏ khi SBA xác định rằng họ không thể có được tín dụng ở bất cứ chỗ nào khác.

Một doanh nghiệp có thể hội đủ điều kiện được vay cho cả hai trường hợp EIDL và thảm họa thực sự. Tổng số tiền cho vay tối đa là 2 triệu đô la.

 

Làm Thế Nào Để Nộp Đơn

Bạn có thể nộp đơn online cho khoản vay hỗ trợ thảm họa  tại website SBA. https://disasterloan.sba.gov/ela

Hoặc bạn có thể in đơn ra từ trang web này và điền đơn gửi đi.

Bạn phải nộp bản hoàn tất đơn xin vay với chữ ký và ngày nộp đơn trên mẫu đơn IRS Form 4560-T để cho phép IRS (Sở Thuế) cung cấp thông tin khai thuế của bạn đến SBA.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên lạc Trung Tâm Dịch Vụ khách hàng hỗ trợ thảm họa SBA. Gọi số 1-800-659-2955 (TTY: 1-800-877-8339) hoặc e-mail disastercustomerservice@sba.gov.

 

 

                                                       

Economic Injury Disaster Loans

 

If you have suffered substantial economic injury and are one of the following types of businesses located in a declared disaster area, you may be eligible for an SBA Economic Injury Disaster Loan (EIDL):  
 

 • Small Business

 • Small agricultural cooperative

 • Most private nonprofit organizations

 

 

Loan Amounts and Use 
Substantial economic injury means the business is unable to meet its obligations and to pay its ordinary and necessary operating expenses. EIDLs provide the necessary working capital to help small businesses survive until normal operations resume after a disaster. 

The SBA can provide up to $2 million to help meet financial obligations and operating expenses that could have been met had the disaster not occurred. Your loan amount will be based on your actual economic injury and your company's financial needs, regardless of whether the business suffered any property damage. 


 

Eligibility and Terms 
The interest rate on EIDLs will not exceed 4 percent per year. The term of these loans will not exceed 30 years. The repayment term will be determined by your ability to repay the loan. 

EIDL assistance is available only to small businesses when SBA determines they are unable to obtain credit elsewhere. 

A business may qualify for both an EIDL and a physical disaster loan. The maximum combined loan amount is $2 million. 


 

How to Apply 
 

Online Application: You can apply online for an SBA disaster assistance loan

 

Paper Application: https://disasterloan.sba.gov/ela Or paper from this site.

You must submit the completed loan application and a signed and dated IRS Form 4506-T giving permission for the IRS to provide SBA your tax return information. 

For additional information, please contact the SBA disaster assistance customer service center. Call 1-800-659-2955 (TTY: 1-800-877-8339) or e-mail disastercustomerservice@sba.gov.

The Board of Director's Resolution Regarding COVID-19

Considering that the coronavirus epidemic has been declared a pandemic by World Health Organization and the US President has declared it a national emergency, and that BPSOS is among the few national organizations with experience in disaster response, relief and restore, the Board of Directors hereby resolves that BPSOS will:

 1. Consider the response to the coronavirus pandemic the organization’s top priority;

 2. Establish a national program to mobilize its resources and rally Vietnamese American communities to take part in the national response to the pandemic;

 3. Develop partnerships with government agencies, businesses and other non-profits to roll out appropriate response, relief and restore initiatives;

 4. Help refugees and asylum seekers in Thailand cope with the new situation; and

 5. Mobilize civil society in Vietnam to quickly achieve readiness for coping with the pandemic.

 

bottom of page